SOPIMUS AVIOERON VARALLE JA AVOLIITTOSOPIMUS

Aviopuolisot voivat tehdä avioeron varalta ns. osituksen esisopimuksen, jossa sovitaan avioliiton päättymiseen liittyvistä konkreettisista seuraamuksista. Sopimus ei korvaa avioehtosopimusta eikä ositusta. Avioeron varalta tehdyssä sopimuksessa sovitaan yleisimmin tasingon määrästä ja siitä mitä omaisuutta tasinkona annetaan, yhteisen kodin käytöstä, yhteisomistussuhteiden purkamisesta ja yhteisestä velasta, puolison elatusavusta tai lasten huoltajuudesta ja lasten elatusavusta. Puolisot voivat sopia asioista myös avioehtosopimuksen lopputuloksesta poikkeavasti. Sopimus sitoo puolisoita heidän keskinäisessä suhteessa yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti ja kohtuutonta sopimusta voidaan sovitella. Sopimuksella ei ole kolmansia tahoja kuten verottajaa (jolloin tulee huomioida, että sopimus saattaa jossain tilanteessa aiheuttaa verovaikutuksia, mikäli sopimuksen lopputulos poikkeaa lain mukaan määräytyvästä lopputuloksesta) tai velkojia kohtaan avioehtosopimuksen kaltaisia sitovia oikeusvaikutuksia, eikä se sido osapuolia, mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuoleman johdosta.

Vaikka avoliittoja ei rinnasteta avioliittoon, myös avopuolisot voivat tehdä avoliiton päättymisen varalta ns. avoliittosopimuksen. Sopia voidaan mm. avoliittolain tahdonvaltaisia säännösten sovellettavuudesta, omistussuhteista (vastaako omistusoikeuden kirjaaminen todellisia omistussuhteita tai rahoituspanoksia), osallistumisesta yhteiseen talouteen, omaisuuden jaossa käytettävistä periaatteista ja omaisuuden jakamisesta avoliiton päätyttyä, keskinäisistä velkasuhteista taikka yhteisen asunnon käyttöoikeudesta tai käyttöoikeudesta maksettavasta korvauksesta avoliiton päättymisen jälkeiseltä ajalta. Avoliittosopimuksessa voidaan sopia myös maksettavaksi tulevan hyvityksen perusteista  (kun toimen osapuoli on osallistunut toisen omaisuuden kartuttamiseen) ja määrästä taikka vastaavasti siitä, ettei toisella osapuolella ole oikeutta hyvitykseen. Koska avopuolisoilla ei ole avioliiton tuomaa avio-oikeutta eikä oikeutta saada tasinkoa, huomioitavaa on, että avopuolisoiden väliset varallisuussopimukset ja omaisuuden jaot saattavat aiheuttaa herkästi veroseuraamuksia. Avoliittosopimus sitoo myös perillistahoa.