EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi järjestää taloudellisten ja henkilöänsä koskevien asioidensa hoidon edeltä käsin siltä varalta, että hänen oma toimintakykynsä myöhemmin heikkenee. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistuksella, kun valtuuttajan oma toimintakyky on heikentynyt. 

Edunvalvontavaltuutus on luotu kevyemmäksi vaihtoehdoksi holhoustoimilain mukaiselle edunvalvonnalle. Olennainen ero näiden välillä on se, että edunvalvontavaltuutuksessa on kysymys henkilön omaan tahtoon perustuvasta edustuksesta ja edunvalvontavaltuutettu on sidottu valtakirjan osoittamaan toimivaltaan, kun taas holhoustoimilain mukaisesti määrätty edunvalvoja on sidottu em. lain mukaan määräytyvään toimivaltaan. Valtuutettu voidaan oikeuttaa sellaisiinkin toimiin, joita hän ei olisi oikeutettu tekemään holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana, kuten esimerkiksi lahjoittamaan päämiehensä omaisuutta. Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan ottaa hyvinkin yksityiskohtaisesti kantaa siihen, mihin oikeustoimiin valtuutettu voi tai hänen tulee ryhtyä ja missä tilanteissa.