OSITUS & OMAISUUDEN EROTTELU

Puolisoiden väliset aviovarallisuussuhteet puretaan avioliiton päätyttyä osituksessa ja/tai omaisuuden erottelussa. 

Avio-oikeus konkretisoituu tasingon maksun kautta, jolloin vähemmän omistava puoliso saa tasinkona enemmän omistavalta puolisolta sen verran omaisuutta, että kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä tulee yhtä suuri. Kuolleen puolison ja lesken välisessä osituksessa leskellä on kuitenkin oikeus vedota ns. tasinkoprivilegiin, eikä hänen tarvitsee luovuttaa omaa omaisuuttaan tasinkona kuolleen puolison perillisille.

Siltä osin kuin puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, toimitetaan omaisuuden erottelu. Tällöin lähtökohtana on, että kumpikin taho pitää oman avio-oikeuden ulkopuolisen omaisuutensa, eikä varallisuuden siirtoja tapahdu. Omaisuuden erottelussa toteutettavat yhteisomistussuhteiden purkamiset ovat normaaleja kauppoja tai lahjoja. Omaisuuden erottelun merkitys konkretisoituu puolisoiden välisten omistussuhteiden vahvistamiseen. 

Osituksen tai omaisuuden erottelun toimittamiselle ei ole määräaikaa, mutta useimmiten se olisi syytä tehdä kohtuullisen ajan kuluessa avioliiton päättymisestä, koska omaisuuden arvonmuutokset ja tuotto, ositettavan tai eroteltavan omaisuuden määrittely tai velanhoitomenot saattavat aiheuttaa myöhemmin hankaluuksia.

Jäämistöositus tai omaisuuden erottelu tulee toimittaa ennen perinnönjakoa, koska vasta tällöin selviää jaettavaan jäämistöön kuuluva omaisuus. Usein jäämistöositus toimitetaan myös siksi, että leski vetoaa tasinkoprivilegiin tai hän haluaa selkiyttää lesken ja pesän välisiä omistussuhteita ja täsmentää sen omaisuustahon, josta hän voi määrätä täysin omistusoikeuksin, vaikka perinnönjakoa ei toimitettaisikaan.

Vaikka avoliittoa ei rinnasteta avioliittoihin, uusi laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta on muuttanut tilannetta. Lakia sovelletaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhdessä yhteistaloudessa  vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliiton päättyessä toimitetaan omaisuuden erottelu toisen osapuolen vaatiessa, mutta velvollisuutta omaisuuden erottelulle ei ole.  Avopuoliso voi myös  vaatia erikseen säädetyssä määräajassa hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta perusteettoman edun kaltaisissa tilanteissa. Panoksen tulee olla olennainen, jotta se johtaisi hyvityksen saamiseen.