PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitus tulee toimittaa 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitusvelvollinen on se pesän osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on (kuten leski, lapsi tai testamentinsaaja) tai olosuhteiden perusteella muu henkilö (kuten avoleski tai edunvalvoja), joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt, jonka asema kuitenkin väistyy, jos joku pesän osakkaista ryhtyy hoitamaan pesän asioita.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää pesän osakkaat, luetteloida vainajan (ja lesken) omaisuus ja velat sekä kaikki jäämistön suuruuteen vaikuttavat seikat perintöverotusta, pesänselvitystä sekä vastaista ositusta ja perinnönjakoa varten. Myös testamenttiin perustuvan oikeuden voimaan saattaminen tai mahdollinen perinnöstä luopuminen on syytä hoitaa perunkirjoituksen yhteydessä.

Perunkirjoitukseen tulee kutsua leski, pesän osakkaat sekä toissijaiset perilliset  ja testamentinsaajat.

Perukirja on lainvoimainen heti kun se perunkirjoituksen jälkeen on pesän ilmoittajan ja uskottujen miesten toimesta allekirjoitettu. Perukirjaa tarvitaan aina pesän asioita hoidettaessa. Perukirjan osakasluettelon voi vahvistuttaa maistraatissa, jolloin erillisiä sukuselvityksiä ei tarvita perukirjan liitteeksi.

Myös varattomassa pesässä on toimitettava perunkirjoitus. Mikäli perunkirjoitus laiminlyödään, perunkirjoitusvelvollinen pesän osakas voi joutua korvausperusteiseen vastuuseen pesän velkojia kohtaan, vaikka muutoin pesän osakkaat eivät joudu vastuuseen perittävän veloista. 

Tilaamme perunkirjoitustoimeksiannon yhteydessä perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja sukuselvitykset, lähetämme perunkirjoituskutsut ja testamentin tiedoksiannot tai laadimme perukirjan asiakkaan toimittaman aineiston pohjalta. Palvelumme laajuus on valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan.

Neuvomme perunkirjoituksen yhteydessä myös pesän jatkotoimiin liittyvissä asioissa, kuten pesänselvitykseen, pesän pankkiasioiden hoitoon sekä jäämistöositukseen ja perinnönjakoon liittyvissä seikoissa, huomioimme aina myös verotukselliset seikat ja toimitamme perukirjan verohallintoon ja tarvittaessa muille viranomaisille. 

Palvelemme perinteisen palvelun rinnalla myös verkossa, jolloin neuvottelut ja perunkirjoitustilaisuus voidaan hoitaa etäyhteyksien kautta. Vastaavasti myös toimistollamme toimitettavaan perunkirjoitustilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteyksien välityksin.

Toimitamme perunkirjoituksia sopimuksen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat & sukuselvitys