PESÄNSELVITYS

Pesänselvityksen tarkoituksena on saattaa jäämistö jakokuntoon ja huolehtia velkojen maksamisesta ja testamentin erityismääräysten suorittamisesta sekä pesän juoksevien asioiden hoitamisesta, kuten saatavien perinnästä ja sitoumusten irtisanomisesta.

Ylivelkaisissa pesissä tulee huomioida, että pesänselvitysveloille, vainajan veloille ja pesän veloille on säädetty maksujärjestys, jonka mukaan määräytyy se mitä velkoja pesästä ja missä järjestyksessä velkoja tulee tai voidaan maksaa pesästä.

Pesän osakkaat hallitsevat pesän omaisuutta yhdessä, kunnes ositus ja perinnönjako on toimitettu (ellei testamentista muuta johdu tai pesää ei ole määrätty pesänselvittäjän hallintoon). Pesässä tehtävät toimet edellyttävät osakkaiden yksimielisyyttä ja esimerkiksi pesän omaisuuden myymiseen tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Ainoastaan sellaiset toimet, jotka eivät siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien pesän osakkaiden suostumusta ennätettäisi saada hankituksi. Lisäksi yhdelläkin pesän osakkaalla on oikeus ajaa kannetta pesän hyväksi ja saada tietoja pesän asioista. Osakkaat voivat tehdä keskenään myös sopimuksen siitä, miten kuolinpesää hallinnoidaan.

Mikäli  testamentissa  on toimeenpanijaa koskeva määräys, pesä siirtyy testamentin toimeenpanijan hallintoon testamentin tultua lainvoimaiseksi. Mikäli testamentista ei muuta johdu, testamentin toimeenpanijaan sovelletaan pääsääntöisesti pesänselvittäjää koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että toimeenpanijamääräys ei kavenna lesken avio-oikeussuhteeseen perustuvaa oikeutta osallistua pesäselvitykseen ja hallintoon.

Pesä voidaan luovuttaa tuomioistuimen päätöksellä myös pesänselvittäjän hallintoon. Hakemuksen voi tehdä mm. osakas, velkoja tai legaatinsaaja. Pesänselvittäjä käyttää yksin päätösvaltaa ja hallitsee pesän omaisuutta pesänselvityksen aikana laissa säädetyllä ja erikseen rajatulla tavalla. Erityisesti riitaisissa pesissä pesänselvittäjän määrääminen estää pesän hallinnon lukkiutumisen ja ylivelkaisissa pesissä takaa sen, että pesän omaisuus tulee oikein jaetuksi vainajan ja pesän velkojien kesken.