TESTAMENTTI

Testamentti sijoitusvakuutusten ohella ainoa tapa siirtää omaisuutta kuolemanvaraisesti ja määrätä omaisuudesta lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavasti. 

Testamentti olisi syytä laatia asiantuntijan avustuksella, koska sinänsä yksinkertaisiltakin vaikuttavilla testamenttimääräyksillä voi olla kauaskantoisia seurauksia ja huolellisesti laaditulla testamentilla voi ennaltaehkäistä myöhempiä riitaisuuksia.

Testamentin täytäntöönpanoon voivat vaikuttaa esimerkiksi aviovarallisuussuhteet, lahjakirjojen tai muiden testamenttien määräykset, tulkintaolettamat, termien vakiintuneet juridiset merkityssisällöt, testamenttausoikeuden laajuus taikka verosäännökset.  

Testamenttausoikeutta rajoittaa lesken oikeus tasinkoon, rintaperillisen oikeus lakiosaan, lesken asumissuoja sekä toissijaisten perillisten tai testamentinsaajien ja mahdollisten avustuksensaajien (alaikäinen lapsi tai puoliso) oikeudet. Rintaperillisen lakiosaoikeuden ja lesken vähimmäissuojan voi syrjäyttää testamentilla ainoastaan, mikäli perinnöttömäksi tekemisen perusteet täyttyvät.

Varsinkin uusperheissä on tärkeää selvittää, ketkä ovat omat perilliset ja miten avio-oikeus tai sen puuttuminen vaikuttaa pesänjakoon, mitkä ovat lesken oikeudet tai onko tulevan jaon sisältö erilainen riippuen siitä, missä järjestyksessä kuollaan ja miten testamentilla voidaan vaikuttaa lopputulokseen. Pahimmassa tapauksessa omaisuus voi päätyä kuolinjärjestyksestä riippuen jopa puolisosi lasten kautta puolisosi ex-puolisolle.

Lapsettomissa avioliitoissa olisi syytä kiinnittää huomiota toissijaisen perillistahon määrittämiseen. Mikäli leski perii lakimääräisenä perillisenä ja  puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, tulee lesken pesä puolitettavaksi kummankin puolison perillistahon kesken riippumatta siitä, mitkä ovat olleet puolisoiden keskinäiset omistussuhteet, eikä leskellä ole oikeutta määrätä testamentilla puolisonsa toissijaisille perillisille menevästä osuudesta. Ellei puolittamisjakoa haluta, toissijaiset saajat ja heidän osuudet on määriteltävä testamentissa erikseen. Mikäli omaisuus määrätään testamentilla leskelle täysin omistusoikeuksin ilman toissijaismääräystä, omaisuus menee lesken jälkeen kokonaan lesken perillistaholle tai hänen testamentinsaajilleen.

Lesken hyväksi tehty hallintaoikeustestamentti on tarkoituksenmukaista silloin, kun halutaan turvata lesken asema, mutta  varmistaa, että omaisuus menee rintaperillisille. Järjestelyllä saavutetaan myös perintöverotuksellista etua, sillä leski ei maksa saannostaan perintöveroa ja perilliset voivat vähentää perintöosuuden arvosta lesken hallintaoikeuden pääomitetun arvon. Leskelle on myös mahdollista testamentata omistusoikeuksin verovapaasti omaisuutta (alle) 110.000,00 euron arvosta, jolloin esim. rahavarojen saaminen omistusoikeuksin lisää lesken turvaa ja toimintavapautta. 

Avoliitoissa olisi syytä kiinnittää huomiota siihen, että avoleski ei peri lapsetontakaan avopuolisoaan, eikä hän saa asumissuojaa ilman testamentin määräystä. Mikäli avopuolisoilla ei ole yhteistä lasta,  omistajattoman tilan hallintaoikeustestamentti on usein verotuksellisista syistä järkevä ratkaisu, sillä avoleski ei joudu maksamaan hallintaoikeudesta perintöveroa ja omistusoikeuden saaja maksaa perintöveroa vasta avolesken hallintaoikeuden lakattua.